Våren 2018

VÅREN 2018

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och nu igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

Ellen Ingman

B-uppgången

C-uppgången

Pontus och Filippa Frithiof

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar!

ÅRSMÖTE 2018-05-30

Årsmötet för verksamhetsåret 2017 kommer att hållas onsdagen den 30 maj. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden. Definitivt besked kommer tidigast 4 veckor, senast 2 veckor innan stämman.

Förslagen tid: 30 maj, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, standard och utseende.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar innan stämman. Kan du närvara, se till att du är representerade av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

Årsredovisningen 2017 publiceras på föreningens hemsida inför mötet om inget annat önskemål lämnas till styrelsen.

OBS: Noterbart är att föreningens stadgar kommer tas upp på årsstämman, uppdaterade för att uppfylla Lagen om Ekonomisk Förening.

EXTRASTÄMMAN

Under juni, 2018 håller vi den andra stämma för att godkänna stadgar ändringar.

LOKAL 1 – DOMSTOLSBESLUT

Efter en längre juridisk process, har BRF Urnan1 vunnit mål mot hyresgäst HK Music enligt Svea HR T 2353-17 Dom 2017-12-22. HK Music lämnade lokalen den 2018-02-13.

VÅRSTÄDNING

Söndagen den 8 april samlas föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför sommaren.

De medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

TRAPPHUSRENOVERING

Sista justeringsarbete genomfördes i januari i trapphus. Styrelsen hoppas att alla uppleva en bättre boendemiljö. Alla uppmanas att hantera trapphus vårdsamt. Tack till SäkerBostad och dessa underleverantörer och stort tack till Marcus Johansson, styrelsens projektledare.

OBS: Styrelsen har beslutat om att höja medlemsavgiften med 4,5 % i linje med den diskussion som skedde under årsstämman 2016.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen åtta godkänt andrahandsuthyrning, varav fem är pga. familjeförhållande.

OBS: Enligt stadgarna är AirBnB uthyrnings möjlighet förbjudna enligt § 15-17 i stadgarna och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma, och registrera detta med styrelsen i förväg.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

En äldre Electrolux torkmaskin har bytts ut mot en ny Electrolux maskin i den ej bokningsbara utrymma.

OBS: Vänligen kommer ihåg att låsa källardörrarna ner till tvättstugan.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

KRÄFTSKIVA 2018

Föreningens kräftskiva 2018 planeras att ske i augusti. Mat, vin och öl finns tillhands, kräftor och nubb ska tas med. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna!

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN

Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vårstädning att flytta sina cyklar temporärt under städdagen.

ELEMENT

Samtliga medlemmar uppmanas att lufta sina element för att förbättra värmesystem.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när våren kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmen för att ge plats åt våren och sommarens utrustning.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Fimparna ska städas upp efter en fest. Om ni har en fest, eller ha folk som röker över, vanligaste be dem att plocka upp efter sig för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att kontrollera brandvarnare.

LÄGENHETSREGISTER

Medlemmar hänvisas direkt till Rådrum vid förfrågningar runt lägenhetsregistret, t.ex. vid omläggning av lån, info@radrum.se.