KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 4 JUNI 2024

Samtliga medlemmar i Brf Urnan 1 kallas till ordinarie föreningsstämma.

 • Datum: Tisdagen den 4 juni
 • Tid: Kl. 18:30
 • Plats: Bakgården alt A-vinden

Till stämman bjuder vi på Günters korv och läsk. För de som vill ha korv under stämman möts vi kl 18.00 vid Günters för beställning.

Om du inte kan närvara på stämman kan du skicka in en fullmakt till styrelsen för att låta en medlem i föreningen företräda dig vid föreningsstämman. Vänligen använd BRF Urnan1:s fullmakt som finns på www.brfurnan1.se/styrelse/

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, kontakta valberedning@brfurnan1.se eller hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna.

Har du något förslag som ska tas upp på årsmötet, kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 30 maj. Motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet och ett tydligt förslag till beslut som stämman kan ta ställning till. Skicka din motion till styrelsen@brfurnan1.se.

Dagordning ordinarie föreningsstämma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare 
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställande av röstlängd
 1. Året som gått

a) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

b) Föredragning av revisorns berättelse 

c) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

d) Beslut om resultatdisposition

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 1. Beslut om styrelsens och revisorns arvode för nästkommande verksamhetsår

 2. Val

  a) Val av valberedning

  b) Val av styrelseledamöter och suppleanter

  c) Val av revisor och revisorssuppleant

 3. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 4. Övriga eventuella ärenden – får föranleda diskussion men inte beslut.
 5. Stämmans avslutande

Om admin

BRF Urnan1 Styrelse - olika medlemmar sedan 2010
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.