Våren 2014

VÅREN 2014

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” och även i danska tidsskriften Politikken. Huset har nu även kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången
– Joel Aneheim och Malin Berggren

B-uppgången
– David Johansson
– Johanna Jägerståhl

C-uppgången
–Kristin Hedlund

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen och även med era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSEN BEHÖVER FLER MEDLEMMAR
Vill du engagera dig i styrelsen och vara med och påverka arbetet i föreningen? Just nu behöver vi minst en suppleant och en ledamot. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Anmäl ditt intresse till valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

INFORMATIONSMÖTE SÄKERHETSDÖRRAR
Den 28 April kallar styrelsen till ett gemensamt informationsmöte för samtliga medlemmar där syftet är dels att informera om de två alternativen som styrelsen har utformat men också att medlemmerna ska få lämna synpunkter inför projektets fortsättning.

Förslagen tid: 28 April, 19.00 på A-vinden

EXTRASTÄMMA OM FÖRENINGENS STADGAR
Extrastämma gällande eventuell ändring av stadgarna kommer att hållas två veckor efter informationsmötet. Då det ena av förslaget innebär en förändring av bostadrrättsföreningens stadgar måste styrelsen kalla till en extrastämma där samtliga bostadsrättsinnehavare kommer att få chans att rösta på vilket alternativ som ska genomföras.

Förslagen tid: 8 Maj, 19.00 på A-vinden

STADGARÄNDRINGEN SÄKERHETSDÖRRAR
För att få göra en ändring i stadgarna krävs i de flesta fall två på varandra följande stämmor. Om alla 45 röstberättigade i föreningen är ense om ändringen räcker det med ett stämmobeslut. Styrelsen uppmanar att alla är med persönligen eller med röstsedel i frågan.

Om det inte blir alla 45 närvarande, kommer man på den första stämman fattas besluten med enkel majoritet och på den andra krävs minst två tredjedelar av de röstande, det vill säga kvalificerad majoritet, för att fatta beslut.

ÅRSMÖTE 2014-05-26
Årsmötet för verksamhetsåret 2013 kommer att hållas onsdagen den 26 maj. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden samt uppföljning av extrastämmans motion gällande installation av säkerhetsdörrar.

Förslagen tid: 26 Maj, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, standard och utseende. Årsmöteshandlingar kommer att distribueras under april-maj månad.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman.

TRAPPHUSGRUPPERNA
En stor tack till alla som var hemma och kunde delta i de informella trapphusmöten som ordnades. Styrelsen fick bra input från husets medlemmarna i fråga säkerhetsdörrar och trapphusrenovering.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall  så som  exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se .

LÄGENHETSRENOVERING
Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen och specificera vad som kommer att göras under renoveringen. Vi vill påminna om att ingrepp på bärande konstruktion inte är tillåtet och därför inte kan genomföras.

OBS. Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Det är inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar och bråte som uppstår under renovering: det får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäckar och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen. Det resulterar i ett hinder för bilar som skall till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen  är välkommna. Tack vare suppleant Henrik Patzer har styrelserum numera en router för mer effektivt arbete i styrelserummet.

FASTIGHETSFÖRBÄTTRINGAR
Infarten till garaget har förbättrats med en metallramp efter att hyresgäster meddelat att bilarna skrapas vid ned- och uppfart.  En ny vattenmätare installerades i januari 2014. Var tionde år ska vattenmätaren bytas ut enligt Stockholms vatten. Husets vattenförbrukning har sjunkit och därmed även kostnader.  Husets portar och grindar genomgick mindre reparation under vintern då portarna och grindarna inte gick ingen ordentligt.  Stuprör byttes ut pga. av skador. Glastaket på gårdslokalen tätades under vintern efter läckage.  Elen i A-trapphuset har inte fungerat under den senaste tiden. Elektriker har varit på plats och vi hoppas att problemen inte återkommer.

OVK-BESIKTNING
I några lägenheter kvarstår anmärkningar som uppmärksammades under den obligatoriska ventilationskontrollen. Dessa måste åtgärdas under våren och vi planerar för en ombesiktning under sommaren så att föreningen kan få en godkänd OVK.

KULTURNATT STOCKHOLM 2014
Den 26 april från kl. 17 bjuder Ordfront på ett  Kulturcafe i samband med Stockholms Kulturnatt. Samtliga i huset är inbjudna.

FÖNSTREN I TRAPPHUSET
Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

SOPPSTATIONEN TILL FÖR HUSHÅLLSAVFALL
Varje medlem uppmanas vänligen att inte använda soppstationen för grovsopor, byggrester eller annat som kan lämnas vid återvinningsstationen runt hörnet på Vikingagatan eller på någon av Stockholm stads återvinningscentraler.

BARNVAGNSRUM
Nu när vintern nästan är borta, uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker, snowracers och barncyklar från det redan trånga barnvagnsrumutrymmet.

VÅRSTÄDNING
SÖNDAGEN DEN 27 April kl. 10.00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför våren och sommaren. En kort info-diskussion kommer också äger rum under kaffe paus. Vi beräknar vara klara till kl. 14.00. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Jessica Wickman i styrelsen så får ni en uppför att tilldelas en uppgift sekreterare@brfurnan1.se

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.